kancelaria@legepartners.szczecin.pl - tel. 501 396 147

Wynagrodzenie

Wysokość honorarium za prowadzenie sprawy jest każdorazowo ustalana indywidualnie z Klientem. Istnieje również możliwość ustalenia wysokości wynagrodzenia w systemie ryczałtowym (stała obsługa) lub godzinowym, które będzie uzależnione od poświęconego czasu na wykonanie danego zadania.

Wynagrodzenie za świadczone usługi uzależnione jest od rodzaju sprawy i jej specyfiki. Podstawą ustalenia wynagrodzenia jest wartość przedmiotu sporu, jak również szacowany nakład pracy niezbędny do załatwienia sprawy, w tym m.in. zawiłość sprawy, przewidywany czas trwania oraz stopień skomplikowania.

Sprawy procesowe rozliczane są ryczałtowo etapami z ewentualną premią za pomyślny wynik sprawy. Przy podpisaniu umowy pobierana jest zaliczka. Wynagrodzenie uiszczone za poradę prawną zostaje zaliczone na poczet umówionego wynagrodzenia za prowadzenie sprawy.

W przypadku reprezentacji przed sądami podstawę obliczenia stawki wynagrodzenia wyznacza rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.